Skip to content Skip to footer

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. De volgende informatie wordt hieronder weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein is MAES HONEY INT, S.L.U. (hierna MAES HONEY). Met adres voor deze doeleinden op Crta. de Vecinos (CL-512) Km.8,2 de Aldeatejada (Salamanca) C.I.F. nummer: B-37205127. Ingeschreven in het Mercantile Register van Salamanca in volume 151, Book 0, Folio 125, Page SA-4908, Entry 11. Contact e-mail: info@maeshoney.com van de website.

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal van MAES HONEY is een voorwaarde voor de GEBRUIKER. Deze aanvaardt, vanaf deze toegang en/of dit gebruik, de Algemene Gebruiksvoorwaarden die hier worden weergegeven. Voornoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.maeshoney.com biedt toegang tot een veelheid van informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet die toebehoren aan MAES HONEY of aan haar licentiegevers en waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord ontvangen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en waarvoor hij/zij zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen). Wat Naam van het bedrijf dat de website maakt aanbiedt via zijn portaal en bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot. Niet gebruiken om: (i) Deel te nemen aan activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn. (ii) Inhoud of propaganda te verspreiden van racistische, xenofobe, pornografische, illegale, ter ondersteuning van terrorisme of tegen de mensenrechten. (iii) Schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van Naam, het bedrijf dat de website heeft gemaakt, zijn leveranciers of derden. Computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die vatbaar zijn voor

4. GEGEVENSBESCHERMING

MAES HONEY voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, dat het reglement voor de ontwikkeling van de organieke wet goedkeurt. En andere regelgeving die te allen tijde van kracht is, en zorgt voor een correct gebruik en verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Hiertoe wordt de gebruiker, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, in de diensten die de gebruiker kan aanvragen bij info@maeshoney.com, geïnformeerd over het bestaan en de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden. In aanvulling op de verwerking van hun gegevens in elk geval, hen te informeren over de verantwoordelijkheid van het bestand gemaakt, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om hun recht van toegang uit te oefenen. Ook de rectificatie, annulering of het verzet, het doel van de verwerking en de mededeling van gegevens aan derden in voorkomend geval. MAES HONEY informeert u ook dat het de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel naleeft. En zal te allen tijde uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

MAES HONEY is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website en van de elementen die deze bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.) Eveneens eigendom van MAES HONEY of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de intellectuele eigendom zijn reproductie, verspreiding en openbare mededeling uitdrukkelijk verboden. Met inbegrip van het ter beschikking stellen van het geheel of een deel van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder toestemming van MAES HONEY. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van MAES HONEY te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager. Maar alleen en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik. De GEBRUIKER onthoudt zich van het wissen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen. Ook van elk beveiligingssysteem dat op de pagina’s van MAES HONEY werd geïnstalleerd.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

MAES HONEY is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, maar niet beperkt is tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

7. MAES HONING WIJZIGINGEN

Zij behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan haar portaal en kan zowel de inhoud als de diensten die via haar portaal worden aangeboden en de manier waarop deze op haar portaal worden gepresenteerd of geplaatst, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

8. LINKS

Indien www.maeshoney.com links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent MAES HONEY geen enkele controle uit over deze sites en de inhoud ervan. MAES HONEY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een link naar een andere website, noch de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en grondwettigheid garanderen van het materiaal of de informatie die deze hyperlinks of andere internetsites bevatten. Het opnemen van deze externe links impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

9. RECHT OP UITSLUITING

MAES HONEY behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken voor gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven.

10. ALGEMEEN

MAES HONEY zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn website vervolgen met alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die hem wettelijk toekomen.

11. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR

MAES HONEY kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, die naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. Bovendien hangt de geldigheid van de voornoemde voorwaarden af van hun bekendmaking en blijven ze van kracht tot ze naar behoren worden gepubliceerd. Dat ze door anderen worden gewijzigd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen MAES HONEY en de GEBRUIKER wordt beheerst door de geldende Spaanse wetgeving en elk geschil wordt voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van de stad Aldeatejada (Salamanca).

× ¿Necesitas ayuda?